Semalt hünärmeni: SEO ýalňyşlyklaryndan gaça durmaly

Köp adam Täze ýyl kararlaryny eýýäm ýatdan çykaran bolsalar, SEO kararlaryňyzy ýatdan çykarmak agyr netijelere getirip biler. SEO öndürijiligiňize ýaramaz täsir edýän möhüm ýalňyşlaryň sany henizem bar. Gowy habar, tagallalaryňyzy gönükdirmek we ajaýyp SEO usullaryndan peýdalanmak üçin giç däl.

Semalt ” -yň öňdebaryjy müşderi üstünligi dolandyryjysy Frank Abagnale, reýtingiňizi ýokary saklamak üçin 10 sany SEO ýalňyşlygyny görkezýär.

1. Ajaýyp mazmunyň SEO-nyň ornuny tutýandygyny pikir etmek

Mazmun marketingi möhümdir we reýtingiňizi ýokarlandyrmak üçin SEO bilen bilelikde işleýär. Şeýle-de bolsa, käbir telekeçiler SEO-ny uly mazmun bilen çalşyp bilerler öýdýärler. Optimizasiýa synanyşygy bolmazdan ýokary derejeli ajaýyp mazmunyň ajaýyp mysallarynyň köpdügine garamazdan, bu adatça kadadan çykma, ýöne düzgün däl.

2. Ajaýyp mazmun hakda pikir etmek, baglanyşyk gurmazdan baglanyşyk alar

Gowy mazmunyň baglanyşyk gurmak synanyşygy bolmazdan baglanyşyk almak mümkinçiligi hemişe bar. Şeýle-de bolsa, köp halatlarda baglanyşyk gurup bilmezlik, mazmunyňyzyň 90 göteriminiň sahypaňyzda bikanun oturmagyna sebäp bolar. 2016-njy ýyldaky baglanyşyk gurluşyk gözlegine görä, baglanyşyk gurmagyň täsirli strategiýalary sanly PR, myhman bloglary we baglanyşyklary özüne çekip biljek ajaýyp mazmun döretmegi öz içine alýar.

3. Nädogry saýtda myhman blogy

Myhman ýerleşdirmek baglanyşyklary gurmagyň, öňdebaryjylary köpeltmegiň we täsir etmegiň täsirli usulydyr. Onlyeke-täk mesele, nädogry saýtda ýerleşdirmek, sahypaňyzyň abraýyna zyýan ýetirip, reýtingiňize täsir edip biler. Şeýle problemalardan gaça durmak üçin mydama myhman goýmak isleýän sahypaňyzyň abraýlydygyna, ýeriňize laýyk gelmegine we üýtgeşik, ýokary hilli mazmuny çap etmegine elmydama yhlas ediň.

4. Mazmunyňyzy mahabatlandyryp bilmezlik

Adamlar diňe mazmunyňyzy mahabatlandyrsaňyz we ýaýratsaňyz bilerler. Bilgeşleýin mahabatlandyrmazdan, mazmunyňyz sahypaňyza diňe sanlyja paý ýa-da baglanyşyk ýygnaýar. BuzzSumo we Moz tarapyndan geçirilen gözlegde, alnan ähli onlaýn mazmunyň 50 göteriminiň “Facebook” -yň halanýanlary ýa-da paýlary 2 göterimden az bolsa, 75 göteriminiň daşarky baglanyşyklary ýok. Bu oňaýsyz öndürijilik üçin iň ähtimal düşündiriş, bilkastlaýyn paýlanyşyň şowsuzlygydyr.

5. Spammy SEO taktikasy

Kärhanalaryň köpüsi bu köne SEO taktikasy bilen meşgullanmazlyk üçin ýeterlik bilse-de, käbir kärhanalar henizem dürli usullary ulanyp edýärler. Baglanyşyklary gurmagyň spam usullarynyň umumy mysallary, aşakdaky baglanyşyksyz başga bir saýtda tekst baglanyşygy ýa-da banner mahabaty üçin töleg tölemegi we web sahypaňyza baglanyşyk bilen önümiň gözden geçirilmegini talap etmegi öz içine alýar.

6. Gysga mazmun döretmek

Köplenç has uzyn ýazgylar has ýokary derejelere eýe bolýar we gysga ýazgylar bilen deňeşdirilende has gowy ulanyjy tejribesini berýär, ýöne gysga mazmunyň ýokary derejä çykmagy adaty bir zat däl. SerpIQ-e görä, ýokarky wezipelerdäki sahypalar has gysga sahypalary bolan has ýokary derejeli sahypalar bilen deňeşdirilende has uzyn mazmuna eýe bolýar. Bu ýerde umumy düzgün, has uzyn.

7. Içerki baglanyşyklaryň bolmazlygy

Mazmunyňyzy sahypaňyzdaky beýleki ýazgylar we sahypalar bilen baglanyşdyrmak has gowy ulanyjy tejribesini berýär we SEO üçin hem peýdaly. Bu tejribe, baglanyşyklary sahypanyň hemme ýerinde deň paýlamaga kömek edýär we sahypanyň görnüşlerini we sahypadaky wagtlary goşmak bilen ölçegleri güýçlendirýär. Içerki baglanyşyk gurmagyň täsirli usullary, tertipleşdirmek üçin açar sözleri ulanmagyň ýerine, degişli mazmuna we çuňňur sahypalara baglanyşmagyň ýerine tebigy labyr tekstini ulanmagy öz içine alýar.

8. Salgylar bilen deňeşdirilende sosial mediýa ünsi jemlemek

Sosial mediýa ýokary mazmunly marketing guraly bolsa-da, abraýly baglanyşyklary gurmagyň ornuny tutmaýar. Sosial media SEO üçin hökman erbet däl, ýöne Google-yň algoritmi bilen kän bir agram salmaýar.

9. Netijeli açar söz gözleg we ulanmak

Häzirki wagtda açar söz gözlegleri diňe bir meşhur pes bäsdeşlik sözlemlerini we açar sözleri kesgitlemek bilen çäklenmeýär. Şeýle hem şol açar sözleri mazmunyňyz boýunça strategiki taýdan ulanmaly. Mundan başga-da, sahypaňyzyň has ýokary bolmagyna kömek etmek üçin açar söz bilen baglanyşykly terminleri we üýtgeşiklikleri ulanmaly. Netijelilik üçin mazmuny ösdürmäge, sarp edijiniň islegini kanagatlandyrmaga we reýting potensialyňyzy ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin esasy söz gözlegleri diňlemek we tertipleşdirmek guraly hökmünde ulanylmalydyr.

10. Döwülen baglanyşyklar

Döwülen baglanyşyklar diňe sahypaňyza girýän ulanyjylary biynjalyk etmän, SEO-a hem ýaramaz täsir edýär. Döwülen baglanyşyklaryň umumy sebäplerine URL gurluşynyň üýtgemegi, göçürilen ýa-da öçürilen mazmun we nädogry gönükdirmeler girýär. Döwülen baglanyşyklary aýyrmaga we olar bilen netijeli işleşmäge kömek etmek üçin, Gygyrýan gurbaganyň döwülen baglanyşyk barlaýjysyny ulanmagy göz öňünde tutuň.